Gwelliannau teithio Casnewydd canolog

Share Gwelliannau teithio Casnewydd canolog on Facebook Share Gwelliannau teithio Casnewydd canolog on Twitter Share Gwelliannau teithio Casnewydd canolog on Linkedin Email Gwelliannau teithio Casnewydd canolog link

This consultation has now concluded.

Hoffem gael eich barn chi. Mae Cyngor Dinas Casnewydd a Trafnidiaeth Cymru eisiau gwella’r profiad teithio i Orsaf Drenau Casnewydd, i Lan yr Afon a drwy Old Green. 

Ar hyn o bryd, mae’n eithaf anodd symud rhwng y lleoliadau hyn oherwydd ffyrdd prysur a chyffyrdd cymhleth. Nod y cynnig hwn yw ei gwneud yn haws ichi deithio ar fws, cerdded a beicio.

Cefndir y cynigion

Nod y cynnig hwn yw ei gwneud hi’n haws teithio i Orsaf Drenau Casnewydd, i Ganol y Ddinas Glan yr Afon drwy Old Green (gweler map 2 uchod ). Bydd y newidiadau yn ei gwneud yn haws i bobl deithio ar fws, cerdded a beicio yn y ddinas. 

Camu i'n cynigion


Gorsaf Drenau Casnewydd a Queensway

Rydyn ni’n ystyried darparu cyfleusterau newydd i’w gwneud yn haws ac yn fwy hwylus i newid rhwng trên a bws yn yr Orsaf Drenau. Mae hyn yn cynnwys darparu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd da sy’n ddiogel ac yn atyniadol i’r Orsaf Drenau a Chanol y Ddinas. 

Cyn

Wedi

Old Green a Glan Yr Afon

Bwriedir creu llwybrau cerdded a beicio mwy uniongyrchol, a gwastad drwy’r gyffordd. Bydd bysys yn cael blaenoriaeth gan leihau oedi.

Cyn

Wedi

Dweud eich dweud

Rydyn ni wir eisiau eich barn. Rydyn ni wedi ymrwymo i roi llais i bawb yn natblygiad gwelliannau Teithio Casnewydd Canolog. Mae eich adborth ar sut rydyn ni’n gwella eich dinas yn bwysig iawn a dyna pam rydyn ni’n cynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos hwn. Rydyn ni am sicrhau ein bod yn gwneud y gwelliannau gorau i Gasnewydd, er mwyn gwneud y ddinas yn lle brafiach i fyw, gweithio ac ymweld, o fewn y cylch gwaith sydd wedi’i bennu.

Bydd yr holl adborth gwerthfawr a gawn drwy’r ffurflenni adborth wedi’u llenwi yn cael ei ystyried a’i adolygu’n ofalus cyn i’r cynigion hyn ddatblygu ymhellach. 

Hoffem gael eich barn chi. Mae Cyngor Dinas Casnewydd a Trafnidiaeth Cymru eisiau gwella’r profiad teithio i Orsaf Drenau Casnewydd, i Lan yr Afon a drwy Old Green. 

Ar hyn o bryd, mae’n eithaf anodd symud rhwng y lleoliadau hyn oherwydd ffyrdd prysur a chyffyrdd cymhleth. Nod y cynnig hwn yw ei gwneud yn haws ichi deithio ar fws, cerdded a beicio.

Cefndir y cynigion

Nod y cynnig hwn yw ei gwneud hi’n haws teithio i Orsaf Drenau Casnewydd, i Ganol y Ddinas Glan yr Afon drwy Old Green (gweler map 2 uchod ). Bydd y newidiadau yn ei gwneud yn haws i bobl deithio ar fws, cerdded a beicio yn y ddinas. 

Camu i'n cynigion


Gorsaf Drenau Casnewydd a Queensway

Rydyn ni’n ystyried darparu cyfleusterau newydd i’w gwneud yn haws ac yn fwy hwylus i newid rhwng trên a bws yn yr Orsaf Drenau. Mae hyn yn cynnwys darparu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd da sy’n ddiogel ac yn atyniadol i’r Orsaf Drenau a Chanol y Ddinas. 

Cyn

Wedi

Old Green a Glan Yr Afon

Bwriedir creu llwybrau cerdded a beicio mwy uniongyrchol, a gwastad drwy’r gyffordd. Bydd bysys yn cael blaenoriaeth gan leihau oedi.

Cyn

Wedi

Dweud eich dweud

Rydyn ni wir eisiau eich barn. Rydyn ni wedi ymrwymo i roi llais i bawb yn natblygiad gwelliannau Teithio Casnewydd Canolog. Mae eich adborth ar sut rydyn ni’n gwella eich dinas yn bwysig iawn a dyna pam rydyn ni’n cynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos hwn. Rydyn ni am sicrhau ein bod yn gwneud y gwelliannau gorau i Gasnewydd, er mwyn gwneud y ddinas yn lle brafiach i fyw, gweithio ac ymweld, o fewn y cylch gwaith sydd wedi’i bennu.

Bydd yr holl adborth gwerthfawr a gawn drwy’r ffurflenni adborth wedi’u llenwi yn cael ei ystyried a’i adolygu’n ofalus cyn i’r cynigion hyn ddatblygu ymhellach. 

 • Croeso i Ddweud eich Dweud ar Welliannau Teithio Casnewydd Canolog

  Mae Cyngor Dinas Casnewydd a Trafnidiaeth Cymru yn cyflwyno'r ymgynghoriad hwn i wella'r profiad o deithio i Orsaf Reilffordd Casnewydd, Glan yr Afon a thrwy Hen Green.

  Bydd y newidiadau yn ei gwneud hi'n haws i bobl deithio ar fysiau, cerdded a beicio yn y ddinas a byddant yn helpu i wneud Casnewydd yn lle mwy gwyrdd a mwy bywiog.

  Bydd yr holiadur ar agor tan 6 Ebrill 2023.

  Rhannwch eich barn drwy gymryd rhan yn yr arolwg hwn. Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud i chi ei gwblhau.  

  Os byddai'n well gennych beidio â chwblhau ein harolwg, defnyddiwch un o'n hoffer digidol eraill, cyflwynwch eich ymateb i ni yn ysgrifenedig i Gwelliannau Teithio Casnewydd Canolog ,Trafnidiaeth Cymru, 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH.  E-bostio ni yn engagement@tfw.wales neu fel arall, cymerwch ran yn un o'n gweithdai wyneb yn wyneb. 

  Bydd yr holl ymatebwyr arolwg cofrestredig hynny, dros 18 oed, yn cael eu cynnwys am ddim mewn cyfle i ennill gwobr Cerdyn Rheilffordd Teulu Blwyddyn TrC (tri sydd ar gael).
  Sylwch: mae’n bosibl y bydd ymatebion yr arolwg ar gael i’r cyhoedd ar ôl i’r cyfnod ymgysylltu ddod i ben. Fel arfer, bydd hyn ar ffurf adroddiad ar ganlyniadau’r ymarfer ymgysylltu, ond bydd unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei chadw’n gyfrinachol. Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei diogelu a’i phrosesu’n briodol yn unol â gofynion deddfwriaeth preifatrwydd a diogelu data. Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth: Datganiad Preifatrwydd | Trafnidiaeth Cymru (trc.cymru)

  This consultation has now concluded.

  Share Arolwg on Facebook Share Arolwg on Twitter Share Arolwg on Linkedin Email Arolwg link